Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και μάρκετινγκ στο πλαίσιο του έργου INCIRCLE

INTERREGΕυρωπαϊκά ΠρογράμματαΚυκλική οικονομίαΣυνεργασίεςΧρηματοδότηση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας και μάρκετινγκ στο πλαίσιο του έργου «INCIRCLE – Support Insular and low density areas in the transition towards a more CIRCular tourism Economy» στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg MED της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της “CIVINET CY-EL Secretariat Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία” έχοντας υπόψη:

  • Τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας
  • Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ : Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»
  • Το Ν.4782/2021
  • Τη σύμβαση χρηματοδότησης του Έργου «INCIRCLE»
  • Την υποβληθείσα και εγκεκριμένη πρόταση του Έργου «INCIRCLE»
  • Τις σχετικές αποφάσεις του φορέα

 ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Να υποβάλλουν προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (info@civinet.gr, υπόψη κας Κατερίνας Νικολοπούλου, τηλ. 210 7710979), εντός 5 εργάσιμων ημερών από την επόμενη της ημέρας δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του φορέα (https://blog.civinet.gr/) και στο ΚΗΜΔΣ, στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχου για την υλοποίηση του έργου, όπως αυτό συνοπτικά περιγράφεται παρακάτω.

Η επιλογή Αναδόχου δια της διαδικασίας της Απευθείας Ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους γενικούς όρους που περιγράφονται στο Παράρτημα Α του αναλυτικού αρχείου της προκήρυξης παρακάτω.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_FINAL-signed-KHMDS

Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

Νόμιμος Εκπρόσωπος και Διαχειριστής CIVINET CY-EL Secretariat Α.Μ.Κ.Ε.