ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Αναλυτική Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού

INTERREGΕκπαίδευσηΈρευναΕυαισθητοποίησηΕυρωπαϊκά Προγράμματα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Αναλυτική Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με σκοπό την Επιλογή Αναδόχου για την «Παροχή Εξειδικευμένων Επιστημονικών Υπηρεσιών στο αντικείμενο της Βιώσιμης Κινητικότητας και Υπηρεσιών Υποστήριξης και Διοργάνωσης Εκδηλώσεων Ενημέρωσης και Κατάρτισης, για τις ανάγκες του ευρωπαϊκού έργου URBAN TRANSPORTS του προγράμματος INTERREG MED» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της “CIVINET CY-EL Secretariat Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία” έχοντας υπόψη:

  • Τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας
  • Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ:Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,
  • Τη σύμβαση χρηματοδότησης του Έργου «URBAN TRANSPORTS»,
  • Την υποβληθείσα και εγκεκριμένη πρόταση του Έργου «URBAN TRANSPORTS»,
  • Τις σχετικές αποφάσεις του φορέα

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Να υποβάλλουν προσφορά έως την Τρίτη 29/9/2020, στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχων για την υλοποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στο συνημμένο αρχείο.

Η επιλογή Αναδόχου θα γίνει δια της διαδικασίας του Πρόχειρου Διαγωνισμού και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους γενικούς όρους που περιγράφονται στο ακόλουθο συνημμένο.

UTC_Διακήρυξη_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

Νόμιμος Εκπρόσωπος και Διαχειριστής CIVINET CY-EL Secretariat Α.Μ.Κ.Ε.