Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης

INTERREGΕυρωπαϊκά ΠρογράμματαΚυκλική οικονομία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών εκτύπωσης στο πλαίσιο του έργου «INCIRCLE – Support Insular and low density areas in the transition towards a more CIRCular tourism Economy» στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της “CIVINET CY-EL Secretariat Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία” έχοντας υπόψη:

  • Τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας,
  • Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ : Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,
  • Τη σύβαση χρηματοδότησης του Έργου «INCIRCLE»,
  • Την υποβληθείσα και εγκεκριμένη πρόταση του Έργου «INCIRCLE»,
  • Τις σχετικές αποφάσεις του φορέα

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Να υποβάλλουν προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (info@civinet.gr, υπόψη κας Αντώναρου Δέσποινας, τηλ. 210 7710979), έως την Δευτέρα 6/7/2020, στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχων για την υλοποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στα συνημμένα αρχεία.

Η επιλογή Αναδόχου θα γίνει δια της διαδικασίας της Απευθείας Ανάθεσης και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους γενικούς όρους που περιγράφονται στα ακόλουθα συνημμένα.

Προκήρυξη

Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

Νόμιμος Εκπρόσωπος και Διαχειριστής CIVINET CY-EL Secretariat Α.Μ.Κ.Ε.