Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών γραφιστικού σχεδιασμού και μεταφραστικών υπηρεσιών

INTERREGΕυρωπαϊκά ΠρογράμματαΚυκλική οικονομία

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή:

α) υπηρεσιών γραφιστικού σχεδιασμού και β) μεταφραστικών υπηρεσιών

στο πλαίσιο του έργου «INCIRCLE – Support Insular and low density areas in the transition towards a more CIRCular tourism Economy»

στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg MED της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος της “CIVINET CY-EL Secretariat Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία” έχοντας υπόψη:

  • Τον εσωτερικό κανονισμό της Εταιρείας,
  • Τις διατάξεις της αριθμ. 3004881/YΔ1244/06.04.2016 (ΦΕΚ 1099Β) (ΑΔΑ : Ψ7ΘΓ4653Ο7-ΖΦΜ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»,
  • Τη σύβαση χρηματοδότησης του Έργου «INCIRCLE»,
  • Την υποβληθείσα και εγκεκριμένη πρόταση του Έργου «INCIRCLE»,
  • Τις σχετικές αποφάσεις του φορέα

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Να υποβάλλουν προσφορά σε ηλεκτρονική μορφή (info@civinet.gr, υπόψη κας Αντώναρου Δέσποινας, τηλ. 210 7710979), εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος στο διαδικτυακό τόπο του φορέα (https://blog.civinet.gr/) και στο ΚΗΜΔΣ, στο πλαίσιο της επιλογής αναδόχων για την υλοποίηση του έργου, όπως αυτό περιγράφεται στα συνημμένα αρχεία.

Η επιλογή Αναδόχου θα γίνει δια της διαδικασίας της Απευθείας Ανάθεσης και θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους γενικούς όρους που περιγράφονται στα ακόλουθα συνημμένα.

CIVINET_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_Design

CIVINET_ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_Translations

 

Κοσμάς Αναγνωστόπουλος

Νόμιμος Εκπρόσωπος και Διαχειριστής CIVINET CY-EL Secretariat Α.Μ.Κ.Ε.